giới thiệu công ty
giới thiệu sản phẩm
sự phục vụ
82-53-582-2737 82-53-581-7043 asung
@aspi.co.kr

A-SUNG

tiên phong của máy móc nông nghiệp!
doanh nghiệp dẫn đầu nền nông nghiệp tiên phong với môi trường

Khói thuốc

SUPER-3000 GOLD

A-SUNG

tiên phong của máy móc nông nghiệp!
doanh nghiệp dẫn đầu nền nông nghiệp tiên phong với môi trường

Máy phun điện hanh khach

ASS-200R

A-SUNG

tiên phong của máy móc nông nghiệp!
doanh nghiệp dẫn đầu nền nông nghiệp tiên phong với môi trường

Máy phun động lực bộ hành

AW-60NS / AW-60L

tập đoàn suy nghĩ nông thôn! mưu cầu ngành nông nghiệp thân thiện với môi trường A-SUNG có lịch sử lâu dài.

+

xí nghiệp suy nghĩ khách hàng Năng lực tiến tới trước, tính năng cao nhất! Là lòng tự trọng của mình.

+

Hãy đặt câu hỏi A-SUNG bất cứ lúc nào! A-SUNG luôn ở bên cạnh nhóm.

+